Građevina za posjetitelje Modre špilje

Građevina za prihvat posjetioca
Investitor
Nautički centar Komiža d.o.o.
Lokacija
Uvala Mezuporat (o. Biševo)
Godina projektiranja
2012.
Projektant
Ante Mardešić dipl.ing.arh.