Crkva sv. Nikole u Dolu

Obnova sakralne građevine
Investitor
Grad Vis
Lokacija
Predio „Dol“, otok Vis
Godina projektiranja
2016.
Projektant
Ante Mardešić dipl.ing.arh.