Arheološki lokalitet Salamandrija (Palagruža)

Naručitelj
Arheološki muzej Split
Lokacija
o. Palagruža
Godina projektiranja
2005.
Projektant
Ante Mardešić dipl.ing.arh.
Autorica objekta obilježavanja arh. lokaliteta
Ivana Franke
PALAGRUŽA 2005
Idejno rješenje za objekt / prijedlog
Ivana Franke

OBJEKT / neodređene funkcije - nije arhitektura - nije skulptura / veže se na postojeću plohu - platformu - djelomično zatvara jugozapadni ugao.

Osnovni model je 'TENSEGRITY' struktura - ICOSAHEDRON - sastoji se od 6 ravnih šipaka koje se ne dodiruju - nategnute su nitima koje tvore 8 istostraničnih trokuta / najzanimliviji element modula je položaj šipki pod uglovima od 90 stupnjeva. - Što njegovim multipliciranjem rezultira formom kocke.

Osnovni vidljivi element su šipke - vizualnim apstrahiranjem niti one lebde jedne između drugih u našem oku najprihvatljivijem redu - xyz sistemu.