Sklop Petrić

Obnova i adaptacija sklopa Petrić
Lokacija
Podšpilje (o. Vis)
Godina projektiranja
2013. i 2018.
Projektant
Ante Mardešić dipl.ing.arh.