'Hrvatski dom' u Visu

Obnova građevine javne namjene
Investitor
Grad Vis
Lokacija
Vis
Godina projektiranja
2016.
Projektant
Ante Mardešić dipl.ing.arh.
Izvođač
'Matas', Mosećka 26, Split